Bài 2: Hướng dẫn thay đổi Poin, Reset, level… Khi tạo nhân vật MuOnline

Bạn là 1 admin của MU Online, để thu hút member thì chúng ta thường hỗ trợ cho người mới tạo nhân vật reset, point, level.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hỗ trợ tân thủ bằng cách tặng reset, point, level.

Bước 1: Truy cập phần mềm SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio

Bước 2: Bấm Connect tại màn hình login

Bước 3: Truy cập theo đường dẫn (local) – Databases – MuOnline – Table – dbo.Character – Triggers – MUC_BONUS

Bước 4: Tại dây click dupe vào MUC_BONUS vào điều chỉnh thông số sau đó bấm Execute để chạy

Hoặc bạn có thể mở SQL sau đó bấm NewQuerry và nhập Querry sau vào và chạy

USE [MuOnline]
GO
/****** Object:  Trigger [dbo].[MUC_BONUS]    Script Date: 05/19/2023 22:41:53 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER TRIGGER [dbo].[MUC_BONUS] ON [dbo].[Character] FOR INSERT AS BEGIN	
	DECLARE	@RS INT, @RL INT, @POINT INT, @ZEN INT, @LV INT, @STR INT, @AGI INT, @ENE INT, @VIT INT, @Char varchar(10), @AccountID varchar(10)
	SELECT @Char = Name, @AccountID = AccountID FROM INSERTED WHERE AccountID IS NOT NULL
	
	IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Character WHERE AccountID = @AccountID AND Name != @Char)
	BEGIN
	/* ========================================================= */
	/* NHÂN VẬT TẠO THỨ 2 TRỞ ĐI */
		SET @LV = 400
		SET @RS = 10
		SET @RL = 0
		SET @POINT = 10000
		SET @ZEN = 100
		SET @AGI = 0
		SET @STR = 0
		SET @VIT = 0
		SET @ENE = 0
	END
	ELSE
	BEGIN
	/* NHÂN VẬT TẠO ĐẦU TIÊN */
		SET @LV = 400
		SET @RS = 10
		SET @RL = 0
		SET @POINT = 10000
		SET @ZEN = 100
		SET @AGI = 0
		SET @STR = 0
		SET @VIT = 0
		SET @ENE = 0
/*==================== ADD KHÔNG PHÂN BIỆT NHÂN VẬT TẠO THỨ MẤY ====================*/
/*=========================== Xóa -- ở trước lệnh để add ===========================*/
		
/* Tặng Coin Khi tạo nhân vật đầu tiên */
--INSERT INTO CashShopData (AccountID, WCoinC, WCoinP, GoblinPoint, Ruud) VALUES (@AccountID, 99999, 99999, 99999, 9999)
END
	
	
/*==================== ADD KHÔNG PHÂN BIỆT NHÂN VẬT TẠO THỨ MẤY ====================*/
/*=========================== Xóa -- ở trước lệnh để add ===========================*/
		
/* Tặng Master Khi tạo nhân vật */
INSERT INTO dbo.MasterSkillTree(Name,MasterLevel, MasterPoint) VALUES (@Char, 400, 400) -- Dùng cho Alpha Test
		
		
UPDATE Dbo.Character SET ResetCount = @RS, MasterResetCount = @RL, cLevel = @LV,LevelUpPoint = @POINT, Money = @ZEN
/* Tặng Poin cộng sẵn khi tạo nhân vật */
--,Strength = @STR, Dexterity = @AGI, Vitality = @VIT, Energy = @ENE -- Bỏ -- nếu muốn tặng Poin cộng sẵn khi tạo nhân vật
		
	
WHERE Name = @Char
END	

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!