Bài 6: Hướng dẫn thêm sự kiện mới MUOnline | New add Event InvasionManager

Hướng dẫn thêm sự kiện mới MUOnline | New add Event InvasionManager

Bước 1: Để thêm sự kiện cần mở 3 file

 • Sub\Data\Event\InvasionManager.dat (Cấu hình sự kiện)
 • Sub\Data\MonsterSetBase\Invasion\InvasionSetBase.xml (Cấu hình bãi quái cho sự kiện)
 • Sub\Data\Message.txt (Thêm thông báo cho sự kiện)

Bước 2: Thêm sự kiện trong InvasionManager.dat

InvasionManager.dat
0
// Sự Kiện Kundun
//-----------------------------------------------------------------
//Index  Year  Month  Day  DoW  Hour  Minute  Second
18     *   *    *   *   01   40    0
18     *   *    *   *   04   40    0
end1
// Sự Kiện Kundun
//Index  RespawnMessage  DespawnMessage  BossIndex  BossMessage  InvasionTime		Alarmtime    InvasionName
18      52         53       275     54     360			    5 			"Boss Kundun"
end2
// Sự Kiện Kundun
//Index  Group  Map  Value
18     0    2   0
end3
//Index  Group  MonsterClass  RegenType  RegenTime
18    0    275       0      0
end
Nhóm 0:
Index: ID sự kiện
Year : Năm
Month : Tháng
Day : Ngày
DoW : Ngày trong tuần
Hour : Giờ
Minute : Phút
Second : Giây

Nhóm 1: 
Index: ID sự kiện
ReverawnMessage = ID thông báo sẽ xuất hiện khi sự kiện bắt đầu.
DespawnMessage = ID thông báo khi sự kiện kết thúc.
BossIndex = ID Boss hoặc quái vật sẽ xuất hiện trong sự kiện (Monter.txt)
BossMessage = ID thông báo khi tiêu diệt quái vật
InvasionTime = Thời gian sự kiện
Alarmtime : Thông báo trước suje kiện bao nhiêu lâu
InvasionName : Tên của sự kiện

Nhóm 2:
Index : ID sự kiện
Group : Nó được sử dụng trong trường hợp có nhiều sự kiện diễn ra cùng lúc, VD sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (Giá trị đi từ 0 đến X).
Map : ID của bản đồ diễn ra sự kiện
Value : Tạo sự kiện quái vật xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ.

Nhóm 3:
Index : ID sự kiện
Group : Group này tương ứng ở nhóm 2
MonsterClass : Số ID Boss (nếu nhiều hơn 1 thì thêm dòng diền tương ứng)
RegenType : Xác định quái vật có hồi sinh hay không (1:On / 0:Off)
RegenTime : Thời gian hồi sinh sau khi quái vật chết (RegenType = 1) Tính theo millisecond (1000=1s)

Bước 3: Thêm Nội dung thông báo vào Message.txt (ID trùng với Config tại nhóm 1 InvasionManager.dat)

Message.txt
52 "Sự kiện Boss Kundun Bắt đầu"
53 "Sự kiện Boss Kundun kết thúc"
54 "%s đã giết Kundun" //%s tương ứng với tên của người tiêu diệt Boss
end

Bước 4: Thêm vị trí quái vật trong InvasionSetBase.xml

InvasionSetBase.xml
<MonsterSystem>
	<Spot Type="3">
		<Monster MonsterClass="275" Map="02" Range="30" StartX="015" StartY="115" EndX="015" EndY="115" Direction="-1" Count="05" Value="0" />
	</Spot>	
</MonsterSystem>	
<Spot Type="3"> : ID của nhóm quái (để mặc định không thay đổi)
MonsterClass : ID của Quái vật
Map : ID của map
Range : Phạm vi di chuyển của quái vật
StartX : Tọa độ X bắt đầu
StartY : Tọa độ Y bắt đầu
EndX : Tọa độ X kết thúc
EndY : Tọa độ Y kết thúc
Direction : Hướng quay mặt của quái vật
Count : Số lượng
Value : 0

Bước 5: Reload lại dữ liệu cho GameServer

Mở GameServer thực hiện vào Menu Reload

 • Reload – Event (InvasionManager.dat)
 • Reload – Monter (InvasionSetBase.xml)
 • Reload – Common (Message.txt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!