Bài 1: Hướng dẫn tạo thêm Sub, thay đổi tên Sub MuOnline

Xin chào các Admin MU Online. Hôm nay MUVietPlus sẽ hướng dẫn các bạn cách mở thêm Sub cho server của MUVietPlus (MUEMU). Mở thêm Sub cho server MU của MUVietPlus rất đơn giản.

Bước 1: Đầu tiên vào 1.ConnectServer\ServerList.dat

ServerList.dat
//ServerCode	ServerName	ServerAddress		ServerPort	ServerType
0		"Sub-1"		"192.168.1.111"		55901		"SHOW"
1		"Sub-2"		"192.168.1.111"		55903		"SHOW"
2		"Sub-3"		"192.168.1.111"		55905		"SHOW"
3		"Sub-4"		"192.168.1.111"		55907		"SHOW"
4		"Sub-5"		"192.168.1.111"		55909		"SHOW"
5		"Sub-6"		"192.168.1.111"		55911		"SHOW"
6		"Sub-7"		"192.168.1.111"		55913		"SHOW"
7		"Sub-8"		"192.168.1.111"		55915		"SHOW"
8		"Sub-9"		"192.168.1.111"		55917		"SHOW"
19		"Sub-CS"	"192.168.1.111"		55919		"HIDEN"
end
JavaScript

Chú ý 2 mục là ServerCode và ServerPort (ko dc để 2 port gần nhau, sẽ bị xung đột port, nên đổi port cách nhau hơn 2 số, ví dụ ở trên là 55901 thì khi thêm 1 sub mới nên để là 55903 hoặc 55904)

  • Lưu ý: Mở các port 55901, 55903, 55905, 55907, 55909 ở VPS

Bước 2: Vào file C:\MuServer\Sub-1\Data\MapServerInfo.dat

“S192.168.1.111” là “Địa Chỉ IP VPS”

MapServerInfo.dat
0
//ServerCode	MapServerGroup	InitSetVal	IpAddress			Port
0		0		1		S192.168.1.111			55901
1		0		1		S192.168.1.111			55903
2		0		1		S192.168.1.111			55905
3		0		1		S192.168.1.111			55907
4		0		1		S192.168.1.111			55909
5		0		1		S192.168.1.111			55911
6		0		1		S192.168.1.111			55913
7		0		1		S192.168.1.111			55915
8		0		1		S192.168.1.111			55917
19		0		0		S192.168.1.111			55919
end

1
//ServerCode	NotMoveOption	NextMap	NextServerCode
0		0		26		19
0		0		30		19
0		0		31		19
0		0		41		19
0		0		42		19
0		0		79		19
19		1		26		-1
19		1		30		-1
19		1		31		-1
19		1		41		-1
19		1		42		-1
19		1		79		-1
end
  • Lưu ý: ServerCode và Port ở Bước 1 và bước 2 phải trùng nhau.

Bước 3: Nhân bản thư mục Sub-1 và đổi tên thành Sub-2 (hoặc tạo thư mục mới tên là Sub-2 rồi copy toàn bộ từ Sub-1 sang Sub-2)

Cuối cùng vào file trong Sub-2 mới tạo: Server 1\4.Sub\GameServer\Data\GameServerInfo – Common.ini

Chú ý đoạn sau:

GameServer-Common.ini
;==================================================
; Server Settings
;==================================================
ServerName = [Sv-2]
ServerCode = 1
ServerLock = 0
ServerPort = 55903
ServerVersion = 1.04.05
ServerSerial = TbYehR2hFUPBKgZy
ServerMaxUserNumber = 100
GuardMessage = Chào mừng đến với MU Online Việt Nam!
INI

Chạy GameServer.exe trong Sub-2 rồi vào game quẩy.

Video hướng dẫn

error: Content is protected !!