Bài 4: Hướng dẫn config Ngân hàng ngọc (N) Thêm, sửa, xóa Item

Hướng dẫn cấu hình, thêm item vào Ngân hàng ngọc

Bước 1: Tại máy chủ truy cập vào theo đường dẫn : Server 1\4.Sub\Data\Custom\CustomItemBank.xml

tại đây sẽ nhìn thấy các item được config trong Ngân hàng ngọc

CustomItemBank.xml
<CustomItemBank>
	<Item ItemIndex="6159" ItemLevel="0" IndexCum10="6285" LevelCum10="0" IndexCum20="6285" LevelCum20="1" IndexCum30="6285" LevelCum30="2" ItemSize="0.5"   ItemPos="3.0" /> <!--Ngọc Hỗn Nguyên-->
	<Item ItemIndex="7181" ItemLevel="0" IndexCum10="6174" LevelCum10="0" IndexCum20="6174" LevelCum20="1" IndexCum30="6174" LevelCum30="2" ItemSize="0.644" ItemPos="-3.0" /> <!--Ngọc Ước Nguyện-->
	<Item ItemIndex="7182" ItemLevel="0" IndexCum10="6175" LevelCum10="0" IndexCum20="6175" LevelCum20="1" IndexCum30="6175" LevelCum30="2" ItemSize="0.644" ItemPos="-3.0" /> <!--Ngọc Tâm Linh-->
	<Item ItemIndex="7184" ItemLevel="0" IndexCum10="6280" LevelCum10="0" IndexCum20="6280" LevelCum20="1" IndexCum30="6280" LevelCum30="2" ItemSize="0.644" ItemPos="-3.0" /> <!--Ngọc Sinh Mệnh-->
	<Item ItemIndex="7190" ItemLevel="0" IndexCum10="6281" LevelCum10="0" IndexCum20="6281" LevelCum20="1" IndexCum30="6281" LevelCum30="2" ItemSize="0.644" ItemPos="-3.0" /> <!--Ngoc Sang Tao-->
	<Item ItemIndex="7209" ItemLevel="0" IndexCum10="6283" LevelCum10="0" IndexCum20="6283" LevelCum20="1" IndexCum30="6283" LevelCum30="2" ItemSize="0.644" ItemPos="0" /> <!--Đá Nguyên Thủy-->
	<Item ItemIndex="7199" ItemLevel="0" IndexCum10="6282" LevelCum10="0" IndexCum20="6282" LevelCum20="1" IndexCum30="6282" LevelCum30="2" ItemSize="0.644" ItemPos="6.1" /> <!--Đá Hộ Mệnh-->
	<Item ItemIndex="7210" ItemLevel="0" IndexCum10="6284" LevelCum10="0" IndexCum20="6284" LevelCum20="1" IndexCum30="6284" LevelCum30="2" ItemSize="0.644" ItemPos="0" /> <!--Đá Tạo Hóa-->
	<Item ItemIndex="7212" ItemLevel="0" IndexCum10="6287" LevelCum10="0" IndexCum20="6287" LevelCum20="1" IndexCum30="6287" LevelCum30="2" ItemSize="0.644" ItemPos="0" /> <!--Đá Tinh Luyện Cao-->
	<Item ItemIndex="7211" ItemLevel="0" IndexCum10="6286" LevelCum10="0" IndexCum20="6286" LevelCum20="1" IndexCum30="6286" LevelCum30="2" ItemSize="0.644" ItemPos="0" /> <!--Đá Tinh Luyện Sơ-->
	<Item ItemIndex="7211" ItemLevel="0" IndexCum10="6286" LevelCum10="0" IndexCum20="6286" LevelCum20="1" IndexCum30="6286" LevelCum30="2" ItemSize="0.644" ItemPos="0" /> <!--Đá Tinh Luyện Sơ-->
</CustomItemBank>

Bước 2: Để thêm một item vào ngân hàng ngọc sẽ cấu hình ItemIndex của item muốn thêm

Đối với item không có cụm sẽ cấu hình theo công thức sau:

XML
<Item ItemIndex="7179" ItemLevel="0" IndexCum10="-1" LevelCum10="-1" IndexCum20="-1" LevelCum20="-1" IndexCum30="-1" LevelCum30="-1" ItemSize="0.744" ItemPos="-4.123" /> <!--Item mới thêm-->
ItemSize : Kích thước item hiển thị trên NHN
ItemPos : Bị trí item hiển thị trên NHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!